حرف آخر راه های ارتباطی

تدریس زیست شناسی کنکور ( مبحث ماهیچه و حرکت )

مدرس:
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه محصولات
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳
نمونه فوق مربوط به مبحث ماهیچه و حرکت از مباحث مشترک زیست شناسی نظام قدیم و جدید می‌باشد. اکثریت داوطلبان کنکور در مطالعه این مبحث مشکلات مهم و عمده ای دارند. چرا که تصاویر کتاب درسی دارای اطلاعات واضح و کافی نمی‌باشد. بعبارتی شناخت مطالب مربوط به این فصل همچون تعاریف اولیه نوار تیره ، روشن ، صفحه هنسن ، تارچه ، سارکومر بدلیل عدم کیفیت تصاویر کتاب درسی و عدم دسترسی به تصاویر قابل درک ، مفاهیم آن را نامفهوم می نماید. دراین نمونه با استفاده از تصاویر سه بعدی تمامی موارد مربوط به مطالب به بهترین کیفیت تشریح شده است بگونه ای که بعد از تدریس کامل این قسمت دیگر هیچ گاه مطالب مفهومی آن را از یاد نخواهید برد.