حرف آخر راه های ارتباطی
استاد غلامحسین شیروانی

استاد غلامحسین شیروانی

استاد غلامحسین شیروانی مدرس شیمی کنکور موسسه حرف آخر

سبک تدریس استاد غلامحسین شیروانی :

تحصیلات استاد غلامحسین شیروانی :

افتخارات استاد غلامحسین شیروانی :

سوابق تحصیلی استاد غلامحسین شیروانی :

تالیفات استاد غلامحسین شیروانی :

لیست قیمت محصولات آموزشی کنکوری استاد غلامحسین شیروانی مدرس شیمیموسسه حرف آخر

عنوانویژهموجودیقیمت
شیمی مفاهیم دوم کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۴۰,۰۰۰
تومان
شیمی مفاهیم سوم و پیش کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۴۹۰,۰۰۰
تومان
شیمی جامع مسائل کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۴۶۰,۰۰۰
تومان
شیمی تکمیلی کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۵۸۰,۰۰۰
تومان
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۵۹۰,۰۰۰
تومان
مسائل شیمی دهم و یازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۴۸۰,۰۰۰
تومان
مفاهیم شیمی دوازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۴۷۰,۰۰۰
تومان
مسائل شیمی دوازدهم کنکوررشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۷۰,۰۰۰
تومان
شیمی مفاهیم سال یازدهم تشریحیرشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۵۰,۰۰۰
تومان
شیمی ۶۰۴۰ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی۷۴۰,۰۰۰
تومان
شیمی ۶۰۴۰ کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۸۴۰,۰۰۰
تومان
مسائل شیمی دهم و یازدهم تشریحیرشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۱۰,۰۰۰
تومان
مفاهیم شیمی جامع دهم تشریحیرشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۸۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۲۰ آزمون )(نظام جدید)رشته تجربی۷,۴۸۰,۰۰۰
۵,۹۸۴,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A)عمومی۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی عمومی کنکور (نظام جدید)(A&B)رشته تجربی۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
سوالات احتمالی اختصاصی کنکور (نظام جدید)(B)۶۰۰,۰۰۰
تومان
۲۰ آزمون جامع اختصاصی و عمومی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
بسته کامل ۶۰۴۰ کنکور ( عمومی + اختصاصی + ۱۰ آزمون )(نظام قدیم)رشته تجربی۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
بسته دروس اختصاصی ۶۰۴۰ (نظام قدیم)رشته تجربی۳,۲۱۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون حرف آخر (نظام قدیم)رشته تجربی۹۸۰,۰۰۰
تومان
۱۰ آزمون مبحثی کنکور (نظام جدید)رشته تجربی۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان

نمونه تدریس استاد غلامحسین شیروانی مدرس شیمی موسسه حرف آخر

تدریس شیمی کنکور ( مبحث اسید و باز )

تدریس شیمی کنکور ( مبحث اسید و باز )

حل سنگین ترین تست کنکور سراسری به روش مول بر ضریب استاد شیروانی
تدریس شیمی کنکور ( محاسبه تعداد پیوند ترکیبات آلی )

تدریس شیمی کنکور ( محاسبه تعداد پیوند ترکیبات آلی )

آموزش محاسبه سریع تعداد پیوند ترکیبات آلی
تدریس شیمی کنکور ( مسائل تعادل )

تدریس شیمی کنکور ( مسائل تعادل )

پیدا کردن ثابت تعادل در نمودار های مختلف با استفاده از الگوی فش