حرف آخر راه های ارتباطی

لیست قیمت محصولات موسسه کنکوری حرف آخر

شماره تماس دفتر مرکزی
۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۹۳

عنوانویژهموجودیقیمت
فیزیک اول و دوم کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۴۰,۰۰۰
تومان
فیزیک الکتریسیته ساکن و خازن کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۹۰,۰۰۰
تومان
فیزیک الکتریسیته جاری ، مغناطیس ، القا کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۲۷۰,۰۰۰
تومان
فیزیک سینماتیک ( حرکت شناسی کنکور )(نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۴۰,۰۰۰
تومان
فیزیک دینامیک کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۹۰,۰۰۰
تومان
فیزیک نوسان و موج کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۱۲۰,۰۰۰
تومان
فیزیک پیش دانشگاهی ۲ کنکور (نظام قدیم)رشته تجربی و ریاضی فیزیک۳۸۰,۰۰۰
تومان